Deklarationer

Matr. nr. 7b, 7r, 7e og 7q af Høje-Taastrup by, Taastrup-Nykirke sogn.

På matr. nr. 7b, 7r, 7e og 7q af Høje Taastrup by, Taastrup-Nykirke sogn, og de senere deraf udstykkede parceller tinglyses i anledning af bebyggelse og udstykning følgende bestemmelser som servitutstiftende:

1 Udstykning

Den udstykning af rækkehusparceller, der foretages af den nuværende ejer, og som er vist på vedhæftede plan, er endelig, og disse parceller med tilhørende fællesareal (jfr. punkt 12) må ikke yderligere udstykkes, ligesom de ejheller skal kunne sammenlægges, men stedse bestå som matrikulært selvstændige ejendomme.

2 Bebyggelsen

De af den nuværende ejer projekterede rækkehuse må ikke ved ombygning forandres, således at den ensartede facade forandres, ejheller må facaderne ændres ved maling med andre farver eller lignende, medmindre tilladelse er indhentet fra de påtaleberettigede ifølge punkt 15. [Skal være punkt 16]

Den tagene pålagte beklædning skal stedse bevares uforandret i mørk farve, og ændring kan kun ske efter indhentet tilladelse som anført i 1. stk.

På grunden må ikke, uden tilladelse er indhentet, som anført i stk. 1, opføres tilbygninger, skure eller lignende.

Overtræder et medlem denne bestemmelse, kan den påtaleberettigede kræve ejendommen tilbageført til den før forandringen bestående tilstand, og i tilfælde af vægring lade arbejdet udføre for den pågældende ejers regning.

3 Brandmur

Den i skel mellem husene opførte fællesmur er af den nuværende ejer opført efter kommunens krav som brandmur, og det påhviler ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor der ingensinde må ske gennembrydning af murene.

Udgifterne til brandmurenes vedligeholdelse påhviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, medmindre opståede skader udelukkende skyldes den ene part, der i så fald alene skal afholde udgifterne.

4 Fælles TV, internet og fastnettelefoni

Tillæg til deklaration tinglyst den 25.07.1966 - § 4, antenner.

På generalforsamlingen Runeparken den 30.marts 2016 er vedtaget følgende ændring af deklaration tinglyst den 25.juli 1966:

Eksisterende Punkt 4 udgår i sin helhed og erstattes af ny punkt 4 med følgende ordlyd:
Der er obligatorisk medlemspligt til grundejerforeningens til enhver tid værende fælles TV, internet og fastnettelefoni løsning. Ethvert medlem må respektere og tåle, de for ordningen nødvendige installationer på ejendommene, herunder ledningsføring, modtagerboks og lignende. Vedligeholdelse af ledningsføring og modtagerboks påhviler enten grundejerforeningen eller den udbyder som grundejerforeningen indgår aftale med, hvorfor disse derfor er berettigede til at foretage eftersyn og udføre reparationer på ejendommene alene mod at reetablere tilstanden fra før. Hvis det enkelte medlem er selvforskyldt i ledningsbrud eller beskadigelse af bokse m.v., påhviler vedligeholdelse dog alene dette medlem.
Ud over det nævnte fælles anlæg må der ikke opsættes udendørs antenner, paraboler eller lignende.

5 Hegn

PRIVATE HEGN
Mellem de enkelte parceller og mellem parceller og fællesarealer er ejerne pligtige at vedligeholde levende hegn samt de hegn, de nuværende ejere opretter.

Den største højde af hegn i parcellernes skel må ikke overstige 1,80 meter.

FÆLLES HEGN
Den ejeren ifølge hegnsloven m.v. påhvilende hegnspligt med naboejendomme overgår ved ejendommens udstykning til den i punkt 14 omtalte grundejerforening.

6 Haver

Den ubebyggede del af parcellerne skal stedse være anlagt som have, og som sådan vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer, fri for ukrudt og anden for bebyggelsen skæmmende beplantning. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.

7 Benyttelse

Tillæg til deklaration tinglyst den 25.07.1966 - § 7, benyttelse

Eksisterende punkt 7 udgår i sin helhed og erstattes af ny punkt 7 med følgende ordlyd:

De enkelte ejendomme må kun benyttes til beboelse for én familie, dog er fremleje af enkelte værelser tilladt. Det skal være ejerne tilladt at have privat kontor, atelier, tegnestue og lignende fredsommelig præget erhvervsvirksomhed, når det efter kommunalbestyrelsens og grundejerforeningens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom derved forvanskes eller kvarterets karakter af beboelseskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulempe for de omboende. Der må ikke på parcellerne haves nogen som helst virksomhed, installation, indretning, oplag eller andet som ved ildelugt, røg, larm, ubehageligt skue eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens eller grundejerforeningens skøn er eller kan være til gene for de omboende. Der må ikke holdes høns og duer. Dersom der måtte opstå uenighed mellem grundejerforeningen og kommunalbestyrelsen vedrørende nærværende bestemmelser skal kommunalbestyrelsen efter forhandling med grundejerforeningen være berettiget til med bindende virkning at afgøre sagen.

Nærværende ændringer begæres tinglyst på samtlige matrikelnumre under Grundejerforeningen Runeparken, idet der med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

8 Skiltning

Der må ikke på parcellerne opsættes eller foretages skiltning, der virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende som villakvarter.

9 Parkering

Al parkering er forbudt på eller ud for parcellerne med undtagelse af almindelig af- og pålæsning og lignende. Enhver anden form for parkering skal finde sted på dertil indrettede parkeringsarealer.

10 Veje

De på vedhæftede plan markerede boligveje og fortove samt græsrabatter og parkeringsarealer er private.

Vedligeholdelse af de til bebyggelsen hørende veje, parkeringsarealer og stier med tilhørende brønde og afløbsledninger påhviler grundejerforeningen.

Renholdelse af fortov, rendesten, parkeringsarealer og kørebane samt stier, påhviler grundejerforeningen, jfr. det til enhver tid gældende regulativ for renholdelse af veje m.v.

11 Vejbelysning

Udgiften til vejbelysning udredes af grundejerforeningen, jfr. punkt 14.

Vejbelysningen kan ikke nedlægges eller ændres uden samtykke fra kommunalbestyrelsen.

12 Fællesarealer

A.
De på vedhæftede plan med grøn farve mærkede arealer (herunder udlagte parkeringspladser), vil være at betragte som fællesareal, der, når de er selvstændigt matrikulerede, uden vederlag til sælger vil være at overdrage til den i punkt 14 omhandlede grundejerforening mod, at denne afholder udgifter til stempling og tinglysning samt herefter, som ejer, udreder alle udgifter de pågældende arealer vedrørende.

B.
Al vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealerne påhviler grundejerforeningen.

Fællesarealet udlægges med beplantning af passende karakter i overensstemmelse med kommunens krav.

Al brug og færdsel på fællesarealerne skal være forbeholdt foreningens medlemmer, deres familier og gæster, men kan aldrig gøres til genstand for erhvervsmæssig udnyttelse eller afhændelse.

13 Ledninger og tagrender

I. Kloakker

A. Hovedkloakker
Hvor kloakledninger er placeret over parcel- eller fællesarealer uden for vejarealer, sikres disse ved følgende bestemmelser:
Hovedkloakanlæget skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparationer og vedligeholdelsesarbejder i det omfang, kommunalbestyrelsen skønner det er nødvendigt.

Uden forud indhentet tilladelse hos kommunalbestyrelsen er det forbudt på et på tegningen angivet bælte at bygge, foretage beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder, eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til anlæget eller for dets beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparation eller vedligeholdelsesarbejder.

Det ommeldte bæltes bredde andrager for ledningernes vedkommende 5 meter, og bæltet skal lægges symmetrisk omkring ledningerne.

Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med ethvert eftersyn eller reparationsarbejde.

Erstatning for enhver forvoldt skade fastsættes, i mangel af mindelig overenskomst, af uvildige mænd udvalgt af retten.

B. Huskloakker
De fra hovedkloakken udgående huskloakker tilhører den enkelte grundejer, og denne er forpligtet til stedse at vedligeholde disse.

Grundejerforeningen er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn af ledningerne og stille påkrav om sådan reparation, der er nødvendig, for at omboende ikke skal generes.

Såfremt påkrav fra grundejerforeningen siddes overhørig, er grundejerforeningen berettiget til at lade arbejdet udføre for ejernes regning og risiko.

II. Hovedvandledning

Hvor hovedvandledning er placeret over parcel- og fællesarealer, sikres disse ved følgende bestemmelse:
Taastrup Vandværk skal til enhver tid have ret til reparation, eftersyn og vedligeholdelse af ledninger, og ejerne skal tåle de hermed forbundne ulemper.

Vandafgift betales efter de til enhver tid gældende regler, og opsatte vandmålere tilhører vandværket.

III. Tagvandskloak og tagrender

De på de enkelte parceller nedlagte tagvandskloakledninger, samt tagrender på hvert hus med nedløb, tilhører den enkelte parcelejer.
Hvor sådanne er fælles for flere huse skal de enkelte grundejere tåle de med afløbets vedligeholdelse og reparation forbundne ulemper og dele udgifterne ligeligt herefter.

Grundejerforeningen og eventuelt kommunalbestyrelsen er til enhver tid berettiget til at foretage kontrol vedrørende ejernes opfyldelse af denne pligt og til, såfremt pålæg desangående ikke efterkommes, da for ejernes regning og risiko at lade arbejdet udføre.

Over kloakledninger må ikke plantes træer og større vækster i en afstand af 1,00 meter til hver side fra midten at regne.

IV. Fjernvarme

Forsyningen af varme til udstykningsområdets bebyggelser sker fra Taastrup Varmeværk a.m.b.a., til hvilket parcelejerne er tilsluttet, idet varmeværket forpligter sig til at levere varmt vand til opvarmning og fremstille varmt brugsvand til de enkelte parceller.

De fra Taastrup Varmeværk a.m.b.a. udgående varmeledningskanaler med deri værende rørinstallationer, ekspansioner, ventilbrønde samt alle rørinstallationer i og uden for husene tilhører fjernvarmeværket til og med afspærringsventil i de enkelte huse.

Over varmekanaler må ikke plantes træer og større vækster i en afstand af 1,5 meter til hver side fra midten at regne.

Fjernvarmeværket er forpligtet til at vedligeholde ledningerne og er som følge heraf berettiget til nårsomhelst at skaffe sig adgang til at kontrollere og reparere ledningerne, uanset om dette nødvendiggør, at der skaffes adgang til de enkelte huse. Varmeinstallationerne i de enkelte huse fra afspærringsventil tilhører den enkelte Parcelejer, og han er som følge heraf forpligtet til at vedligeholde installationen.

Taastrup Varmeværk a.m.b.a. er berettiget til nårsomhelst at foretage kontroleftersyn af anlæget, og parcelejerne er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger og uopholdeligt lade udføre krævede vedligeholdelsesarbejder, idet parcelejerne til reparationer og vedligeholdelse af installationerne kun må benytte en af Taastrup Varmeværk a.m.b.a. autoriseret reparatør.

Såfremt parcelejerne ikke efterkommer pålæg fra Taastrup Varmeværk a.m.b.a., er dette berettiget til for ejernes regning at lade arbejdet udføre.

Værkets eventuelle plomber på ventiler og målere må under ingen omstændigheder brydes.

Stikledninger, hovedstopventiler og hovedmålere ejes af værket, men det påhviler ejeren at holde de dele af disse installationer, der findes inden for ejendommens område, forsikrede mod brand, vandskade m.v., således at forsikringssummen i tilfælde af indtrængende skade tilkommer værket.

Ejeren er forpligtet til at lade alle arbejder på værkets installationer og på tilslutningsarrangementer udføre af en af værket autoriseret eller en af værket godkendt varmeinstallatør, der garanterer, at installationerne udføres i henhold til værkets til enhver tid gældende regulativer og bestemmelser iøvrigt.

Ejeren skal tåle, at der eventuelt føres rør over grunden, gennem fundamentet og kælderrum til forsyning af andre ejendomme, forsåvidt der ikke herved opstår væsentlige hindringer for rummets eller pladsens benyttelse.

I tilfælde af, at varmeforsyningen til ejendommen ophører, skal værket have ret til at lade sådanne ledninger blive liggende.

Varmen leveres som varmt vand af højst 6 atm. tryk og en temperatur, der reguleres efter årstiderne og inden for døgnet, fra ca. 65° C – 100° C.

Det varme vand må benyttes til cirkulering i ejendommens varmerørssystem, men aftapning af brugsvand fra dette system må ikke finde sted.

Opvarmningen af brugsvand må ske i særlige vandvarmere, der anbringes på bekostningen af ejeren.

Ejendommens varmeanlæg skal forsynes med en anordning til opblanding af det ankommende vand med returvandet eller med en trykregulering eller med returtermostatventiler, og skal være dimensioneret som et normalt system for højst 80/60° C ved ÷15° C.
Anlæget skal være i driftsmæssig god orden og skal forinden være trykprøvet med 6 kg/cm² under værkets kontrol.

I tilfælde af, at der udvises uagtsomhed ved vedligeholdelsen af ejerens anlæg på en sådan måde, at der herved efter værkets skøn påføres dette tab, og forsåvidt ejeren ikke efter derom sket henstilling retter de påtalte mangler på tilfredsstillende måde, er værket berettiget til enten at lade de pågældende arbejder udføre for ejerens regning eller til at afbryde varmeforsyningen.

Ejeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning fra varmesystemets røranlæg.

Såfremt reparationer eller lignende nødvendiggør aftapning fra varmesystemets røranlæg, skal skriftlig meddelelse herom tilstilles værket, og aftapning må ikke finde sted forinden værkets tilladelse hertil er indhentet.

Ejeren er ansvarlig for, at der direkte eller gennem varmeinstallatør straks tilgår værket underretning om enhver ændring i radiatorernes varmeflade, hvorefter tilslutningsafgift til varmeværket omregnes.

Til bestemmelse for varmeforbruget opsætter værket en eller flere fælles hovedkaloriemålere og vandmålere i de enkelte ejendomme.
Udvisende ifølge hovedkaloriemålere fordeles på de enkelte af udstykningen omfattede ejendomme efter vandmålernes udvisende.
Hver af parterne har til enhver tid ret til at forlange vandmålere justeret, og grundejerforeningen har tillige ret til at forlange kaloriemålere justeret. Forlanger ejeren, respektive grundejerforeningen, vandmålere, respektive kaloriemålere, justeret, betaler han, respektive foreningen, omkostningerne, såfremt fejlen ved justeringen viser sig at være mindre end 5 %, i modsat fald betaler værket selv omkostningerne.

Viser måleren mindre fejl end 10 % har justeringen ingen indflydelse på tidligere afregninger.
Ved større fejl i målernes udvisende inden for et bestemt tidsrum skal afregning derimod finde sted på grundlag af normalt forbrug i et tilsvarende tidsrum.

Værket fastsætter prisen pr. mill. k.cal. i forhold til de enhver tid med driften forbundne udgifter til brændsel og elektricitet, lønninger og vedligeholdelse m.v.

Prisen pr. mill. k.cal. skal godkendes på en lovlig generalforsamling. På ovennævnte grundlag beregnes varmeprisen.
Den endelige regulering af varmeforbruget og varmeprisen efter aflæsning af måler og brændselspriser og de af værket bogførte driftsudgifter finder sted en gang årligt.

Regnskabet løber fra 1. juni til 31. maj.

Til brug for betaling af det årlige varmeforbrug udleveres à conto indbetalingstaloner. Det skønnede varmeforbrug, der fastsættes på grundlag af sidste års forbrug, fordeles over 10 terminer og indbetales til det pengeinstitut, der står anført på talonen.

À conto indbetalingerne skal ske umiddelbart efter, at værket har kontrolleret tilslutningen og åbnet hovedstopventilerne. Terminerne for første og senere rettidige indbetalinger vil fremgå af à conto indbetalingstalonerne.

Indtil endelig færdiggørelse af byggeriet, fastsætter Taastrup Varmeværk a.m.b.a. à conto betalingen på grundlag af et skøn over tilsluttede k.cal.

I tilfælde af misligholdelse af nærværende deklaration, herunder manglende betaling, kan forbindelse til fjernvarmecentralen straks afbrydes, og fornyet tilslutning til anlægget gøres afhængig af betaling af alle i henhold til nærværende deklaration skyldige beløb med påløbne renter samt udgifter ved afbrydelse og tilslutning.

Nærværende deklaration er, for så vidt angår leveringen af varmt vand til opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand til de enkelte parceller, gældende indtil 1. juni 1988, til hvilken tid de af hver af parterne kan opsiges med 1 års forudgående varsel.
Opsiges deklarationen ikke, løber den videre til den med 1 års varsel opsiges af en af parterne til ophør en 1. juni.

Værket forbeholder sig ret til ændring af foranstående bestemmelser og vedtægter, dog således, at grundprincippet altid må være, at værket økonomisk hviler i sig selv og ikke, hverken direkte eller indirekte, belastes af andre end forbrugere af fjernvarme, ligesom de af forbrugerne indbetalte beløb alene må anvendes til dækning af værkets anlægs- og driftsudgifter samt til henlæggelser.

Ved varmeværket forstås et anlæg bestående af indtil flere varmecentraler, der eventuelt tilkobles samme ledningsanlæg.
I tilfælde af salg, arveudlæg eller anden overdragelse af ejendomsretten til ejendommen, er nærværende deklaration bindende for den nye ejer, og denne hæfter for eventuel gæld til varmeværket. Overdragelsesdokumenterne skal indeholde bestemmelser i så henseende.

Udover bestemmelserne i denne deklaration er såvel værket som forbruger underkastet værkets til enhver tid gældende vedtægter og indenrigsministeriets krav til fjernvarmecentraler.

Alle medlemmer af grundejerforeningen er som forbrugere berettiget til at deltage i Taastrup Varmeværk a.m.b.a.'s møder, men stemmeret i henhold til vedtægter for varmeværket udøves af grundejerforeningen, der har én stemme. Medlemmer af grundejerforeningen er pligtige at respektere de til enhver tid gældende regler for forbrugerne af varme og varmt vand fra Taastrup Varmeværk a.m.b.a.

Påtaleberettiget er Taastrup Varmeværk a.m.b.a.

V. Elektriske ledninger

Udover, hvad NESA måtte forlange udstedt af deklarationer vedrørende hovedforsyningsledninger, gælder om det elektriske ledningsnet følgende:
Hovedforsyningsledninger i parceller og fællesarealer indtil stikledninger i de enkelte huse tilhører grundejerforeningen.

Grundejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde ledningerne og er som følge deraf berettiget til når som helst at skaffe sig adgang til at kontrollere og reparere ledningerne, uanset om dette nødvendiggør, at der skaffes adgang til de enkelte huse.

Fra målerledningen og fremefter tilhører installationen ejerne af de enkelte parceller.

Grundejerforeningen er berettiget til når som helst at foretage kontroleftersyn af anlæget, og parcelejerne er forpligtet til at efterkomme givne anvisninger og uopholdeligt udføre krævede vedligeholdelsesarbejder.

Såfremt parcelejerne ikke efterkommer pålæg fra grundejerforeningen, er denne berettiget til for ejernes regning at lade arbejdet udføre.

14 Grundejerforening

Samtlige ejere af parceller, der omfattes af udstykningsplanen, er pligtige at være medlemmer af en grundejerforening, som senest skal stiftes, når 2/3 af de omhandlede parceller er solgt.

Kun parcelejere kan være medlemmer.

Det påhviler foreningen at vedtage de for den nødvendige love, som vil være at godkende af kommunalbestyrelsen, og dens opgave er først og fremmest at varetage en fælles administration af fællesanlæg og vedligeholdelse af veje, vandledninger, hegn m.v., således som fastsat ovenfor, eller som det senere måtte blive tillagt foreningen, alt i overensstemmelse med denne servitut.

Den nuværende ejer, indtil alle parceller er afhændet, og – når grundejerforeningen måtte være oprettet også denne – skal være berettiget til på de enkelte parceller at lade tinglyse pantstiftende tillægsdeklaration for parcelejernes forpligtelser til at deltage i udgifterne til grundejerforeningens drift.

Sælgerne af de bebyggede parceller er berettiget til at give møde på de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger og møder, men er ikke pligtige at være medlem for så vidt angår endnu ikke solgte parceller.

Ejeren er, såfremt han giver møder, berettiget til at afgive stemme som ejer af ikke solgte parceller.

En af kommunen udpeget repræsentant skal – dog uden stemmeret – være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og have ret til dér at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner.

Såfremt nogen ejer ikke overholder denne deklarations forskrifter, er den pågældende forpligtet til at afholde de med misligholdelsen forbundne udgifter.

Ejerens stemmeret i grundejerforeningen suspenderes, indtil misligholdelsen er ophørt og udgifterne betalt.

Samtlige medlemmer af grundejerforeningen hæfter solidarisk for de af foreningen påtagne forpligtelser.

Ved fremtidig yderligere udbygning af arealet mellem Brensbækrenden og Husmandsvej i overensstemmelse med den udarbejdede bebyggelsesplan for hele området, skal sådanne rækkehuse kunne optages som medlem i grundejerforeningen og som sådan være forpligtet til at deltage i grundejerforeningens udgifter og til gengæld have samme rettigheder som de øvrige medlemmer.

15 Byplan

De i henhold til nærværende deklaration pålagte servitutter og senere vedtagelser skal respektere de i Høje-Taastrup kommunes forslag til byplan indeholdte bestemmelser.

16 Påtaleret

Påtaleret over for foranstående servitutbestemmelser tilkommer kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkterne 1-3, 6, 12, 13 I, III, samt 14, der er berettiget til at indrømme lempelser og afvigelser, som den finder forenelig med kvarterets karakter af rækkehusbebyggelse, og som ikke kan være til væsentlig gene for de omboende.

Påtaleret for punkt 13 IV tilkommer Taastrup Varmeværk a.m.b.a., og når grundejerforeningen er dannet, tillige denne.

Påtaleret tilkommer efter nærværende deklaration grundsælgeren, så længe han har ejendomsret over parceller på arealet.

Påtaleretten med hensyn til bestemmelsen i punkt 13 II tilkommer tillige Taastrup Varmeværk.

Efter at den i nærværende deklaration nævnte grundejerforening er dannet, tilkommer påtaleretten for § 2, 12, 13 I, III, IV og 14 tillige grundejerforeningen. [Det skal være "punkterne"]

Kommunalbestyrelsen, Taastrup Varmeværk a.m.b.a. og Taastrup Vandværk fortolker selv servitutterne på alle områder, hvor disse har påtaleret, og parcelejerne er pligtige at underkaste sig denne fortolkning.

I de tilfælde, hvor grundejerforeningen har påtaleret, træffer bestyrelsen afgørelse i alle spørgsmål vedrørende servitutterne.

I særlige tilfælde skal spørgsmålet dog forelægges generalforsamlingen, ligesom den enkelte grundejer skal være berettiget til at indbringe foreningens afgørelse for domstolene på sædvanlig måde.

Såfremt medlemmer af grundejerforeningen ikke vil underkaste sig de i henhold til nærværende deklaration af grundejerforeningen eller anden påtaleberettiget trufne bestemmelser, og spørgsmålet indbringes for domstolene, har dette ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til bestemmelsen pålagte forpligtelser, det være sig af økonomisk art eller andet, ligesom foreningen, uanset sagsanlæg, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

Nærværende deklaration, der skal lyses forud for al pantegæld på ejendommene, respekterer alle på ejendommene nu tinglyste servitutter og andre byrder, hvorom nærmere henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Deklarationen kan ingensinde aflyses uden samtykke fra samtlige panthavere i ejendommene.

Endvidere begæres deklarationen tinglyst på følgende nu udstykkede matr. nr. 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7 az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs, 7bt, 7bu, 7bv, 7bx, 7by, 7 bz, 7bæ, 7bø, 7ca, 7cb, 7cc, 7cd, 7ce, 7cf, 7cg, 7ch, 7ci, 7ck, 7cl, 7cm, 7cn, 7co, 7cp, 7cq, 7cr, 7cs, 7ct, 7cu, 7cv, 7cx, 7cy, 7 cz, 7cæ, 7cø, 7da, 7db, 7dc, 7dd, 7de, 7df, 7dg, 7dh, 7di, 7dk, 7dl, 7dm, 7dn, 7do, 7dp, 7dq, 7dr, 7ds, 7dt, 7du, 7dv, 7dx, 7dy, 7dz, 7dæ, 7dø, 7ea, 7eb, 7ec, 7ed, 7ee, 7ef, 7eg, 7eh, 7ei, 7ek, 7el, 7em, 7en, 7eo, 7ep, 7eq, 7er, 7es, 7et, 7eu, 7ev, 7ex og 7ey af Høje-Taastrup by, Taastrup-Nykirke sogn.

København, den 21. juni 1966.

Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 7b m.fl. af Høje-Taastrup by, Taastrup-Nykirke sogn c/o Bent Werner - Olaf Gormsen, landsretssagførere, Bredgade 33, 1260 København K, tlf. MI*1206 – MI 7606

Olaf Gormsen

(sign.)

Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering og underskrivers myndighed:

Navn: Cohnny Mikkelsen Navn: Birgit Madsen

Stilling: Sekretær Stilling: Sekretær

Bopæl: Humlevænget 10, Bopæl: Schønbergs- Nøddebo gade 5,

pr. Fredensborg København V

Ovenstående deklaration tiltrædes.

Høje-Taastrup kommunalbestyrelse, den 20/7 1966

Flemming Jensen Harald V. Thomsen

borgmester civilingeniør

Tillæg til deklaration tinglyst den 25. juli 1966 - klik her for at læse