Parkeringsregler i Høje-Taastrup Kommune

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Høje-Taastrup kommune

"I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 jf. § 92c stk. 4, har Høje-Taastrup Kommune med samtykke fra Københavns Vestegns Politi truffet følgende bestemmelse om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor kommunen er vejmyndighed:

 

§ 1

Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg (lastbiler, busser, autocampere m.v.), påhængskøretøjer (trailer, campingvogne m.v.), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00 – 07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Stk. 2: Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

 

§ 2

Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, standses eller parkeres delvist påfortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdsel på fortovet.

 

§ 3

Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.

 

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014. Samtidig ophæves tidligere udstedte lokale standsnings- og parkeringsbestemmelser.

 

Høje-Taastrup Kommune

Michael Ziegler
Borgmester i Høje-Taastrup Kommune

Kilde: http://www.htk.dk/Borger/Parkering-veje/Parkering/Parkeringsregler.aspx