Deklarationer

Matr. nr. 7b, 7r, 7e og 7q af Høje-Taastrup by, Taastrup-Nykirke sogn.

På matr. nr. 7b, 7r, 7e og 7q af Høje Taastrup by, Taastrup-Nykirke sogn, og de senere deraf udstykkede parceller tinglyses i anledning af bebyggelse og udstykning følgende bestemmelser som servitutstiftende:

Udstykning

Udstykning

Den udstykning af rækkehusparceller, der foretages af den nuværende ejer, og som er vist på vedhæftede plan, er endelig, og disse parceller med tilhørende fællesareal (jfr. punkt 12) må ikke yderligere udstykkes, ligesom de ejheller skal kunne sammenlægges, men stedse bestå som matrikulært selvstændige ejendomme.