Trafik på Husmandsvej.

  1. Indledning.

Der har ved tidligere vejsyn 2010, 2012 samt 2019 været rettet henvendelse til kommunen med hensyn til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Husmandsvej på grund af for høj hastighed, støj og røggener, og til tider vanvidskørsel. Endvidere er der åben cykelsti, som kan være til fare m.h.t. hastighed. Teknisk Forvaltning har ikke haft interesse i at forbedre forholdene for hverken beboere eller cyklister. Der har endvidere været en mailkorrespondance med blandt andet Formand for Teknisk Udvalg Lars Prier, og Vejchef Lars Koch. Her har man forståelse for problemet, men mener ikke det kan løses, henset til den tunge trafik til erhvervsområdet. Borgmester Michael Ziegler har dog i 2010 udfærdiget en skrivelse til berørte autoværksteder, hvor han gør opmærksom på, at hastigheds forholdende i området skal overholdes. Dette har ikke haft den fornødne virkning. I perioden 2012 til d.d. har kommunen ikke haft yderligere interesse i sagen. Ved Runeparkens fremsendte anmodning i 2019 måtte man herfra kontakte kommunen, men fik det svar, at Husmandsvej ikke er interessant, og at man ikke ønskede, at svare på den fremsendte skrivelse, hvilket forvaltningsmæssigt ikke virker særlig betryggende.

  1. Hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Med hensyn til kommunens argumentation, hvor man ikke mener, der kan etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger grundet den tunge trafik, findes der løsninger, der tilgodeser tunge køretøjer, dette er bl.a. udført på Ishøj Bygade. Der skal endvidere arbejdes med en løsning ved udkørsel fra Runeparkens alléer. Hvor der kan, og har opstået farlige situationer.  

  1. Cykelsti.

Kommunen har tidligere oplyst, at man ikke ønsker fartbump, da der ofte er parkerede biler på cykelstien (hvilket er ulovligt) og hvor cyklister må køre uden om, dette skaber farlige situationer ved fartbump. Argumentet holder ikke, da en væsentlig ændring af cykelstier på Husmandsvej er en mulighed. Her kunne man etablere en dobbeltrettet cykelsti ind mod Runeparken med en form for afskærmning, og dermed fjerne cykelstien ind mod erhvervsområdet, som ville udvide kørebanen.

Den etablerede cykelsti hvor vest stien langs Hveens Boulevard forlænges til udmunding ved krydset Hovedgaden/Syd skellet vil hjælpe cyklister til Hovedgaden. Der vil dog fortsat være færdsel af cyklister på Husmandsvej. Så denne udmærkede løsning retfærdiggør ikke udfordringen på Husmandsvej. Endvidere kan vi d.d. konstatere, at de fuldt optrukne linjer ved cykelstierne, og særlig ind mod erhvervskvarteret er stort ikke eksisterende, og bruges som daglig vejbane.

  1. Parkering.

Parkering på Husmandsvej er et stigende problem. Der er et fast antal parkeringspladser i Runeparkens område, hvor der efterhånden er manglende parkering, hvilket ikke er kommunens ansvarsområde men det giver en større parkering på Husmandsvej med de udfordringer, og farlige situationer dette medfører, idet parkering primært sker på Runeparkens side.

  1. Spørgsmål:

Jf. punkt 2: Der findes hastighedsdæmpende foranstaltninger, der blandt andet tilgodeser tunge køretøjer. Endvidere er der mulighed for en 40 km/t begrænsning. Har man fra kommunens side overvejet denne mulighed? 

Jf. punkt Runeparkens side 3: Løsningen kunne være en dobbeltrettet cykelsti ind mod Runeparkens side, med en form for afskærmning. Cykelstien mod erhvervsområdet fjernes, og der vil således være passende kørebane.

Jf. punkt 4: Runeparken er efterhånden belastet med manglende parkering. Dette er kommunen uvedkommende. Der parkeres således mere på Husmandsvej. Det ændrer ikke på, at Runeparken og kommunen må finde en fornuftig løsning m.h.t. parkering på Husmandsvej. En fast opmaling af et antal parkeringspladser på Husmandsvej kunne også være en mulighed. Denne løsning burde kunne tilgodese både cykelsti, personbiler, og anden færdsel. Hvad er kommunens holdning til dette?

Konklusion:

Siden sidste vej syn 2019, hvor Runeparkens skrivelse ikke blev besvaret af Teknisk Forvaltning , er hastighed - samt røg og støjgener ikke blevet mindre på Husmandsvej. Runeparkens beboeres udkørsel fra Alléerne er fortsat risikabelt. Kommunen har indtil videre til gode set erhvervsområdet syd for Runeparken. Husmandsvej er en trafikal udfordring med hensyn til både beboelsesområde og erhvervsområde. Derfor et det nu vigtigt, at der findes en fornuftig og permanent løsning vedrørende ovennævnte forhold, der vil være til gavn for både erhvervsområdet, men også Runeparkens beboere, det være sig bilister samt cyklister fra hele området.

Runeparkens repræsentanter ser frem til vejbesigtigelse den 04. juni 2021 samt svar på vores skrivelse, hvilket Runeparken ikke fik svar på ved vores skrivelse i 2019.

Runeparkens kontaktperson på området er Breide Esbensen, mail breide@dbmail.dk, mobil 26 20 34 65.